Az Új Pszichológia * Alice Bailey

spirit fejlődés„Új pszichológia most van keletkezőben. Ha végül valamikor a jövőben sor kerül az ezoterikus tanítás nyilvános átadására, ez egy új pszichológia mentén történik meg, mert az ezoterikus tanítás legteljesebb és legmélyebb értelmében az ember és Isten tudat-aspektusával foglalkozik.”

1. RÉSZ

A jelenlegi és az új pszichológia közötti egyik jelentős különbség az, hogy ez utóbbi megkísérli meghatározni és megérteni a személyiség, a külső identitás mögött létező, bennünk lakozó belső lényt. Napjaink modern pszichológiája nagyrészt a személyiségre, annak gondjaira, sajátosságaira fókuszál, és a bennünket egyedi személyiséggé tévő sajátos minőségeink és jellemzőink megértésére törekszik.

Az új pszichológia, a lélek pszichológiájának célja azonban az, hogy megértse a bent lakozó lényt. Az ezotéria, a Kortalan Bölcsesség azokat a meghatározó erőket, energiákat tanulmányozza, melyek minden külső, teremtett forma – ez lehet egy személy, egy nemzet, egy ideál vagy egy szervezet – mögött meghúzódnak. Mindent energiák és erők határoznak meg. Az ezotéria tudománya ezen energiák és erők működésének felismerésére és a velük való együttműködésre tesz kísérletet, Isten tervének megvalósítása érdekében.

Minden emberi lény energiák és erők megnyilvánulása, és az új pszichológia ezeknek a meghatározó energiáknak és erőknek a megértésére törekszik. Az új pszichológia a jól-lévők, és nem szükségszerűen a betegek pszichológiája. Ma a pszichológia terápiás üléseken mentális problémákkal küzdő vagy érzelmi kiegyensúlyozatlanságtól szenvedő emberek számára nyújt segítséget. Az új pszichológia mindenkinek szól. Önmagunk új, spirituális szempontból, a lélek aspektusából való megértésének módja. Vizsgálatának tárgya, hogy a lélek energiái és a hét sugárnak nevezett energiák hogyan alkotják, irányítják és uralják a személyiség-életet. Tehát inkább önmagunk új módon való tanulmányozásához, nem pedig a betegségekhez vagy azok kompenzálásához van köze.

A lélek is a hét sugár egyik megnyilvánulása. A Kortalan Bölcsesség a lélek és a személyiség kifejezéseket használja, ahol a személyiség az alacsonyabb én, a külső személy, a világ felé mutatott arc, a lélek pedig a bent lakozó lény vagy a magasabb én, természetünk isteni eredetű aspektusa.

 

A személyiség a lélek azon sikerének vagy sikertelenségének eredménye, hogy szándékát egy bizonyos egyénen keresztül manifesztálja. A legtöbb ember egyetértene azzal, hogy még nem vagyunk tökéletes lények, inkább „befejezetlen termékek”. A lélek azonban inkarnációról inkarnációra tökéletesíti Isten tervével való együttműködésre szolgáló eszközét. És ezt az eszközt nevezzük személyiségnek, individuális énnek. Tehát létezik egy külső lény, amelyet a hét sugár egyike határoz meg, és létezik a belső isteni lélek, amelynek szintén a hét sugár egyike ad minőséget.

A pszichológia lényege, hogy a két aspektus egységét, integrációját hozza létre, és leginkább a belső, semmint a külső életet tanulmányozza. Nem a külső környezet, hanem a lélek világának, a belső környezetnek a hatásáról szól, hiszen a lélek termékei vagyunk.

Hét alapvető, a belső tartományokon keresztül áradó sugárminőség létezik, és minden ember ezeknek a sugaraknak egy kombinációjából áll. A hét sugár tanulmányozása azért fontos, mert segít megérteni a különbségeket, anélkül, hogy az elkülönítő hatással lenne. Ha a hét sugárra úgy gondolunk, mint egy spektrum hét tulajdonságára, akkor ezeket egyetlen egész, egy egység különböző variációinak fogjuk látni.

A hetes szám mind a Kortalan Bölcsességben, mind világunkban igen nagy jelentőséggel bír, nagyobbal, mint amennyire észrevesszük. A szivárvány hét színű, egy oktáv hét fő hangból áll, a hétnek hét napja van, és a Kortalan Bölcsesség tanításai szerint egy emberben hét csakra, azaz hét központ található. A tudatnak hét síkja létezik, a beavatások száma is hét, és a sugarak tudománya szerint az istenségnek hét megnyilvánulása vagy manifesztációja van. Így minden sugár isteni, és mind egyetlen teremtőtől ered. A sugarak mindegyike egyazon fény különböző változata. A hét sugár hasonlatos a szivárvány hét színéhez. Emlékezzünk arra is, hogy a fény sugara egy prizmán keresztülbocsátva is hét részre osztható, mégis egyetlen fény.

Ugyanezt elmondhatjuk az emberiségről is. Egy emberiség vagyunk, ugyanakkor nem vagyunk egyformák. Ennek az az oka, hogy az egyes ember önmaga nem teljes egység. Azt hisszük, hogy teljes egység vagyunk, mivel fizikai testben lakozunk, amely a saját testünk, és elkülönül mások fizikai testétől. Minden egyes ember azonban csupán az a mennyiségű spirituális energia és anyagi erő, amennyit a léleknek sikerült megszerveznie saját céljaira. Tehát nincs senki, akiről azt mondhatnánk, hogy az emberiség végső, teljes, tökéletes megnyilvánulása. Mindannyian az egy emberiség szikrái, töredékei vagyunk, azonban egymagunk nem tehetjük teljessé az emberi természetet. Ez segíthet megérteni azt, hogy miért vagyunk mindannyian különbözőek, és miért van mindannyiunknak szüksége egymásra. Segít értékelni a különbségeket, hiszen nem valósíthatjuk meg az egészet mi magunk.

Az új pszichológia és tudomány még nincs teljesen jelen, azonban Alice Bailey művei széleskörűen tárgyalják. Ezek a könyvek napjainkban a hét sugár tudományának elsődleges forrásaként szolgálnak. Amint a sugarak fokozottabb elfogadásra találnak és a minőségek (f)elismerődnek (hiszen a sugarak bizonyos minőségekben manifesztálódnak), teljesen új képet kapunk arról, hogy miből áll egy emberi lény.

Alice Bailey szerint egy sugár bizonyos erősségekre és gyengeségekre hajlamosít, ami bizonyos korlátozásokat illetve bizonyos képességeket, tehetséget is jelent személyes megnyilvánulásaink számára. A sugarak azt is meghatározzák, hogyan viszonyulunk más típusú emberekhez, továbbá megadják egyéni színezetünket és minőségünket.

Minden sugárnak bizonyos hangszíne, hangja van. Ez érdekes, hiszen a pszichológia szó maga is azt jelenti, hogy a „lélek szava”. (A pszichológia szó része a „logosz”, amely „szót” („igét”) jelent.) Minden egyes sugár egy hangot vagyis rezgést ad ki. Tehát amikor azt mondjuk, hogy szeretjük vagy nem szeretjük valaki rezgését, bizonyos módon választ adunk a rajtuk keresztül kiáradó erőre, energiára. A rezgésszám eltérő színekben, a sugár színezetében manifesztálódik. Mindnek más a frekvenciája. Ezért reagálunk a másik emberben érzett, érzékelt hasonló frekvenciákra, azaz itt egyfajta szinkronicitás áll fenn. Vannak, akik kellemesebbek számunkra, mások esetében pedig kihívást jelent, hogyan is bánjunk velük. Folyamatosan emlékeztetnünk kell azonban magunkat, hogy mind a hét sugár isteni eredetű, és hogy az emberi temperamentumokat létrehozó különbségeket üdvözölnünk kell és meg kell értenünk azokat.

A nyitó gondolat szerint „az ezoterikus tanítás legteljesebb és legmélyebb értelmében az ember és Isten tudat-aspektusával foglalkozik”. A legtöbb emberben felmerülhet a kérdés, hogy mi köze a pszichológiának Isten tudatához, az ember tudatával összefüggésben.

A Biblia azt írja, hogy az ember Isten képére teremtetett, ami azt jelenti, hogy minden ember a maga szerény módján Isten természetének visszatükröződése.

A Kortalan Bölcsesség premisszájának alapja az egy, a három és a hét. Az egy jelenti az egy teremtőt, az egy forrást, akihez mindannyian tartozunk és visszatérünk.

A három az alapvető hármasság, amely nemcsak a kereszténység szentháromsága, hanem a világ nagy vallásaiban megjelenő hármasság, a manifesztáció hármas természete. Nem véletlen, hogy a háromszög az egyik legstabilabb forma.

A hét a legfőbb folyamatos erő a világban, ami megjelenik a színekben, a zenében, a természetben, a naptárban. Ezért ha isten képére teremtettünk, és megértjük magunkat és embertársainkat, az segít megérteni az istenséget. Minden a tudatról szól, hiszen minden, ami manifesztálódott, a tudat megvalósulása.

A sugarak megismerésével talán érthetőbb lesz ez az idea. Az első sugár ez Erő, Cél, Szándék sugara. Gyakori tévedés az egyes sugarat „Isten kalapácsaként” értelmezni, hiszen Isten nem feltétlenül ilyen módon működik. A cél, szándék valójában lehet igen finom, fegyelmezett, rendezett, ugyanakkor az egyes sugár tagadhatatlanul az erő energiája. Ne felejtsük el, hogy itt különböző minőségekről van szó, amelyek a sugarakon keresztül áradnak, és a minőségek emberi lényeken keresztül jelennek meg, manifesztálódnak. Mindannyian különböző módon vagyunk különbözőek. Olyan tevékenységeket folytatunk, amelyek érdekelnek bennünket.

Az egyes sugáron, amely az akarat és erő, hatalom sugara, például sok politikus található, ők az erő egyes sugaras minőségét nyilvánítják meg. Az energiák kezelésének a módja a fontos. Megváltatlan szubsztancián keresztül az egyes sugár működhet kalapácsként. Ha azonban a szeretet és bölcsesség kettes sugara hatja át, akkor megjelenik az a politikus, akik képes vezetni, és ezt a szeretet minőségével teszi. Ennek jó példája Franklin Delano Roosevelt. Alice Bailey szerint ő egyes sugaras tanítványként bátor, természetes vezető volt, és valós vízióval rendelkezett. A nagy világválság idején lépett hivatalába, és a második világháború idején is ő vezette az országot. Bölcsen és könyörülettel használta képességeit, azaz képes volt türelemmel várni, és választ adni az amerikai nép problémáira és szükségleteire. Hatalmas mértékű könyörületesség volt benne, bár egyes sugaras lélek volt.

A sugarak és a rájuk jellemző (megszerzendő) erények és vétkek megismerhetők a Lucis Trust által kiadott könyvekből, kiadványokból. Ezek segítséget nyújtanak önmagunk megismerésében, mert az erények és vétkek alapján az ember tisztán láthatja magát a sugarak tükrében.

A szeretet és bölcsesség kettes sugara nyugalmat, erőt és türelmet ad. Ez sokszor az örök tanuló sugara, aki gyakran a legmagasabb spirituális igazságok megértésének elmélyítésére törekszik.

A magasabb elme, az intelligencia hármas sugara gyakran a feltaláló, a matematikus, az absztrakt gondolkodó, a teoretikus sugara, aki az elmében, a fejében él és egy nagyobb képet lát. Széles látásmóddal rendelkezik az absztrakt kérdéseket illetően, de nem feltétlenül látja a részleteket. Szemléletes példája az az ember, aki munkájában intuitív módon ragadja meg a nagy tervet és felismeri azt, ahogyan a különböző rendszerek együttműködnek – ez nagyszerű tehetség.

A négyes sugár a konfliktuson keresztül elért harmónia sugara. Akár mindannyiunkra is igaz lehet, hiszen zavar minket a konfliktus, és harmóniára törekszünk. Alice Bailey szerint az emberiséget a négyes sugár vezérli, és a békét kemény csapások, erőfeszítések révén érjük el. A zenészek, a művészek körében igen jellemző ez a sugár.

Az ötös sugár a tudomány, a tudós sugara, azé, aki részleteiben, kísérlettel, laboratóriumban valósítja meg a dolgokat. Gyakran jellemző a kutatásokat folytató, a részletekre nagy figyelmet fordító történészekre is.

A hatos sugár az idealizmus, odaadás sugara. Több más vallással egyetemben ez a sugár vezérli a kereszténységet is. Alice Bailey a hatos sugárral kapcsolatosan megjegyzi, hogy az ezen az úton járó spirituális keresőnek általában szüksége van valamire, aminek szentelheti magát.

A hetes sugár a ceremónia, rend és mágia sugara. Ennek nincs köze a mágushoz, a fehér mágus kivételével. A hetes sugár szervezéssel, rendszerességgel, újraszervezéssel, rituálékkal kapcsolatos, melyek bizonyos egyházakban erőteljesen megtalálhatók. Az üzleti világ rituáléi és a közlekedési rend is ide tartoznak.

2. RÉSZ

Az előbbieket összefoglalva tehát a hét sugár a Kortalan Bölcsesség ezoterikus aspektusa, köze van az emberi pszichológiához, pszichéhez, és túl ezen minden manifesztáció alapminőségéhez és sokszínűségéhez is. Isten egy. Egy élet van, egy világ, egy emberiség. Ugyanakkor nem vagyunk egyformák, és egyenlők sem. Ez annak a ténynek a reflexiója, hogy Isten a minőségeit hétszeres módon nyilvánítja meg. A hét sugár a hét emanáció, isten hét minősége. Ezek a világot és a benne mindent teremtő isten természetének hét megnyilvánulása. Így minden, ami manifesztálódott, a sugarak valamelyikének kifejeződése.

Az ember is öt sugár megnyilvánulása. Mert mi a lélek vagyunk, és a lelkünk a hét sugár valamelyikén található. A személyiségünk, alaptípusunk, a világnak mutatott arcunk egy másik sugáron van, és van elménk, érzelmeik és fizikumunk, melyek igen gyakran más és más sugáron helyezkednek el. Ezért nem egyszerű megérteni egy embert, aki erők és energiák összessége, amelyek kezelését éppen tanulja.

Mindez különbözik napjaink pszichológiájától (de még nem igazán van jelen), mert behozza a spirituális dimenziót. A pszichológia jelenleg a hangsúlyt az ember múltjára, tapasztalásaira fekteti, hogy semlegesítse és elemezze a szenvedést és küzdelmet, amelyen az adott egyén keresztülmegy. A fizikai természet, a személyiségtermészet kapja a hangsúlyt, és nagyon kevés szó esik a spirituális természetről valamint a léleknek a személyiségtermészetre gyakorolt hatásáról. Az ezoterikus pszichológia törekvése, hogy behozza a képbe a mind a mai napig kevéssé felismert másik felünket, melyről több szó kell hogy essék. Alice Bailey könyvei igen fontos forrásul szolgálnak ezen új pszichológia számára.

Hajlamosak vagyunk az általunk ismert vagy megfigyelt embereket aszerint meghatározni, amit belőlük észreveszünk, és ami a szemünkben nem teljesen helyes. Kritikai alapon elemzünk másokat. Azt azonban igen ritkán tesszük, ami valóban segít, – Robert Browningot, a költőt idézve – hogy az embert a minden emberben létező „bebörtönzött ragyogás” szemszögéből nézzük, azaz a legbelső lélekminőséget lássuk, amely néha mélyen eltemetve, de ott van a felszín alatt. Ha keressük, látni kezdjük a jeleit. Ha egy barát, tanár, szülő, házastárs képes erre, akkor felébresztheti azt, ami jó, ami pozitív, ami a léleké. Ez sokkal hatékonyabb, mint a kritika.

Nagy szolgálatot végzünk, ha elő tudjuk hozni egy másik ember, egy gyerek legmagasabb és legjobb énjét. Ebben segítségünkre van az a képesség, hogy felismerjük a lelkét és annak minőségét, amely elhelyezkedhet az erő és cél vagy a szeretet vagy akár a rend vagy a harmónia mentén is.

Ily módon másképp tekinthetünk barátainkra, családtagjainkra. Elemezhetjük őket a hét sugár minőségei szerint, hiszen ezek tesznek minket azzá, amik vagyunk, és egy családon belül is mindannyian különböző jellemzőkkel bírunk. Minden ember a sugarak bizonyos minőségeivel születik, ezt a lélek határozza meg a születés előtt, és a lélek által jön be az életbe. Bizonyos sugarak dominánsabbak a többinél.

A sugárminőségek már egész korai gyermekkorban láthatóak. Az USA egyik elnökjelöltje iskolás korában szerette sorba állítani a többi gyereket. Ő maga a sor elejére állt, és rendet tartott. A gyerekek nagyon őszinték. Az előbbi példa egy egyes sugaras személyiséget vagy egy egyes sugaras lelket takar, és magában hordja a jóra való lehetőséget, hiszen rendre van szükségünk a világban, és olyasvalakire, aki helyes módon átveszi az irányítást. A már korán megmutatkozó hajlamot a szülőknek, a tanároknak, a társadalomnak oly módon kell táplálniuk, hogy a legjobbat hozzák ki belőle, ahelyett, hogy ellene tennének. Hamar megmutatkozik, hogy kik vagyunk, és ennek táplálásra van szüksége.

Fontos, hogy az erősebb jellemzőket más minőségek mérséklik. Az egyes sugaras minőség lehet pusztító, ha nem színezi a szeretet-bölcsesség kettes sugara. Az előbb említett gyerek, aki a többieket sorba állította, szeretettel és törődéssel tette azt, mert rendet akart az életében, tehát jelen volt az erős egyes sugaras hajlamot színező másik minőség. A legjobb vezetőket az irányítás és a hatalom gyakorlása iránti erős hajlam hajtja, ami nem szükségszerűen rossz, hiszen célja lehet jó. Az egyes sugár nyilvánvalóan a kormányzás sugara is. A kormányzásnak erővel, hatalommal kell bírnia, különben tehetetlen lenne.

 

Inner Sight: látni azt, ami mindig jelen volt és van; amit azonban nem ismerünk fel teljességgel: bennünk lakozik a képesség, hogy önmagunkat és a környező világot új módon, más szemmel lássuk.

Az adás létrejöttét a Lucis Trust támogatta, melynek alapítója Alice Bailey.
BaileyAlice Bailey 24 kötetnyi könyvet írt, amelyek fő inspirációként szolgálnak az adásban hallható beszélgetéshez. A fenti idézet is tőle származik.

Forrás: www.lucistrust.org * mp3 felvétel * 2010.
Fordítás: MI-TI-ÉN Alapítvány * joakarat@joakaratavilagban.hu * www.joakaratavilagban.hu